1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Transcosmos Technologic Arts

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (62)

Renesas Design Vietnam

7, Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (34)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (76)

Netcompany

Binh Thanh, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Denmark

 Rờ víu (34)

GEEK UP

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (20)

Evolable Asia

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000Japan

 Rờ víu (116)

Deliveree On-Demand Logistics

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (24)

Rakus Vietnam Company

District 12, Ho Chi MinhProduct51-150Japan

 Rờ víu (72)

Gameloft

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500France

 Rờ víu (52)

Dwarves Foundation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (9)

JV-IT

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (20)

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300United States

 Rờ víu (19)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (58)

GEM Corporation

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (16)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (70)

NTQ Solution

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (22)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Australia

 Rờ víu (52)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing501-1000Viet Nam

 Rờ víu (59)

VeXeRe

Tan Phu, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (10)

Global CyberSoft

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (67)